Class UIBUTTONBAR

Name

UIBUTTONBAR  --  Class for panel with buttons. Inherit properties and methods of class UIHBox.

Synopsis

 UIButtonBar()	--> UIButtonBar object
 

Description

Class UIButtonBar.

Attributes

<className> - Class name. Value should be "UIButtonBar".

Methods

UIBUTTONBAR Condtructor.

Method UIBUTTONBAR:UIBUTTONBAR()

 UIButtonBar()

Example:

 bb  := UIButtonBar()
 bb:add( UIButton(, "&Ok", {|o,e| ok_function() } ) )
 bb:add( UIButton(, "&Cancel", {|o,e| exit_function() } ) )

See also

UIBUTTON

Platforms

No dependies of platform.