Class UISTATUSBAR

Name

UISTATUSBAR  --  Class of statusbar.

Synopsis

 UIStatusBar()	--> UIStatusBar object
 
 
 
 

Description

Class UIStatusBar

Attributes

<className> - Class name. Value should be "UIStatusBar".

Methods

HIDE Hide statusbar.
SETTEXT Change text on statusbar.
SHOW Show/hide statusbar.
UISTATUSBAR Constructor. Create statusbar.

Method UISTATUSBAR:HIDE()

 hide()

Method UISTATUSBAR:SETTEXT()

 setText(<text>)

Method UISTATUSBAR:SHOW()

 show([<f>])

Method UISTATUSBAR:UISTATUSBAR()

 UIStatusBar()	--> UIStatusBar object

Example:

 sbar := UIStatusBar()
 sbar:setText("Ready.")
 

Platforms

No dependies of platform.